ਹੁਣ ਆਨਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

  8510091493  |  lokender@youth4work.com

ਉਤਪਾਦ
ਕੀਮਤ
Oracle Flashback Technologies
Oracle Flashback Technologies
ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਾਰ:
ਇਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ
Rs.1499
Have Coupon Code?
ਕੁੱਲ
ਉਪ-ਅੰਕ Rs.1499
Tax(GST) Rs.269.82
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ Rs.1768.82